Main

Seite 1.140c

Affen III

Affen III

klein., Grosses Bild, Nächstes

  

Brüllaffe (Mycetes niger). 1/5. (Art. Brüllaffe.)

Scharlachgesicht (Brachyurus calvus). 1/7. (Art. Kurzschwanzaffe.)

Röteläffchen (Hapale Rosalia). ¼. (Art. Seidenaffe.)

Kapuzineraffe (Cebus capucinus). 1/6. (Art. Rollschwanzaffe.)

Klammeraffe (Ateles Bartlettii). 1/6. (Art. Klammeraffe.)

Schweifaffe (Pithecia Satanas). 1/5. (Art. Schweifaffe.)

facebook